„Bezpieczna+”

W roku szkolnym 2017/18 udało nam się pozyskać fundusze na realizację rządowego programu „Bezpieczna+”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Program jest adresowany do uczniów klas IV- VII oraz II- III gimnazjum i ich rodziców.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały:

  • warsztaty z psychologiem
  • spotkania z policjantem
  • zajęcia z ratownikiem medycznym
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia krawieckie
  • wyjazdy do teatru

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące poszerzenia wiedzy uczniów i ich rodziców w zakresie:

- bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują;

- reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu lub życiu;

- poznania różnych, bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.