Statut KOSEM

Statut Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego "Kosem"
w Izdebkach Kosnach

 

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „KOSEM” zwane dalej : "Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „KOSEM”.


§ 2


1. Terenem działania stowarzyszenia są:
a) terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) regiony przygraniczne po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach. Dopuszcza się zmianę siedziby Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.


§ 3


Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną.


§ 4


Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003r.Nr 96 poz.873 z późn. zm) oraz niniejszego statutu.


§ 5


Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia


§ 6


Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz środowiska wiejskiego, w szczególności na rzecz dzieci z rodzin rolniczych, w tym:
1. Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie i inicjowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie i inicjowanie szkolenia i doskonalenia kadr w zakresie działalności kulturalno – oświatowej.
4. Wspieranie i organizowanie działalności sportowej i prozdrowotnej.
5. Wspieranie i organizowanie ekonomii społecznej.
6. Wspieranie i inicjowanie wolontariatu.
7. Wspieranie i organizowanie działalności ekologicznej.
8. Wspieranie i organizowanie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Sposoby realizacji


§ 7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnej oraz środowiskowej działalności kulturalnej i oświatowej we wschodnich regionach przygranicznych UE.
2. Planowanie i organizowanie szkolnej i pozaszkolnej działalności oświatowej na terenie powiatu siedleckiego.
3. Wspieranie i inicjowanie różnych form prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży: przeglądów i konkursów regionalnych i międzyregionalnych.
4. Wspieranie i inicjowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży .
5. Podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych i kulturalno-oświatowych w celu zdobywania funduszy na statutową działalność.
6. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju wiedzy i umiejętności artystycznych i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
7. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządów terytorialnych regionów przygranicznych UE i państw ościennych oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
8. Stałe uczestniczenie w programach UE, promujących rozwój współpracy przygranicznej i międzyregionalnej.
9. Szkolenie i doskonalenie kadr w regionach przygranicznych UE, zaangażowanych w realizację projektów kulturalno – oświatowych, sportowych i społecznych.
10. Działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
11. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna społeczeństwa.
12. Aktywizacja i rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przywracanie na rynek pracy osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.


§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z organami zarządzającymi programami europejskimi, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.


§ 9


Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników etatowych.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych


§ 11


1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowska na piśmie, przy pozytywnej opinii 2 członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


§ 12


Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem określonym w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia
3. Uczestniczenia w przedsięwzięciach i programach organizowanych przez Stowarzyszenie
4. Korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Stowarzyszenie.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Stowarzyszenie.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał Zarządu,
2. Regularnego opłacania składek.


§ 13


1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia, lub też są obywatelami regionów przygranicznych UE państw sąsiadujących ze wschodnią granicą Unii Europejskiej.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia i w przeszłości wniosły wielkie zasługi dla realizacji jego idei.


§ 14


Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych zebraniach Stowarzyszenia
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 15


Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia
3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez władze Stowarzyszenia.


§ 16


Członkostwo Stowarzyszenia ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
c) niepłacenia składek członkowskich.
3. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Rozwiązania się Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


§ 17


1. Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.


§ 18


Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
2. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.


§ 19


1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie programów kulturalno – oświatowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań i innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania wśród, których będzie 2 członków zarządu, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem § 29.


§ 20


Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 -5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, za wyjątkiem uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia


§ 21


Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
c) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
d) Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
e) Przyjmowanie i skreślanie członków.
f) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
g) Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.


§ 22


Kadencja władz Stowarzyszenia i jego organów trwa trzy lata.


§ 23


1. Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia z wyłączeniem Prezesa wygasa w razie:
a) upływu kadencji;
b) zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Stowarzyszenia.
2. Mandat Prezesa Stowarzyszenia wygasa w razie:
a) upływu kadencji;
b) zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Stowarzyszenia;
c) uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów (osób uprawnionych do głosowania, obecnych na spotkaniu).


§ 24


Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
d) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.


§ 25


1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
a) upływu kadencji,
b) zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Stowarzyszenia.


§ 26


W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji spośród członków Stowarzyszenia.
Liczba osób dołączonych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§ 27


1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury i oświaty zlecone Stowarzyszeniu,
d) dotacje na realizację programów UE,
e) dotacje na zadania zlecone przez samorządy terytorialne,
f) dochody z majątku lub działalności odpłatnej, z której dochód jest przeznaczony na działalność statutową.
g) inne wpływy.


§ 28


1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych (w tym zaciągnięcia zobowiązań majątkowych) oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy:
a) Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika lub łącznie dwóch pozostałych członków Zarządu.
2. Do ważności wszystkich pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia


§ 29


Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 30


1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ustępie 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Skarbnik.


§ 31


We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7.04.1999r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.


TEKST JEDNOLITY PO ZAMIANACH W DNIU 05.01.2015 R.